Yamaska 1727-1977, volume-souvenir 1977, maisons Parenteau Ya